Regulamin

Regulamin sklepu internetowego zielonykorzen.pl

Postanowienia wstępne

1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego działającego pod adresem www.zielonykorzen.pl („serwis”) prowadzonego przez Zielony Korzeń Spółkę Cywilną z siedzibą w Józefosławiu przy ul. Uroczej 9, 05-500 Józefosław, posiadającej NIP: 1231515012, REGON: 522384516.

2. Niniejszy regulamin skierowany jest do Konsumentów i określa zasady oraz tryb zawierania z Konsumentem Umowy Sprzedaży na odległość za pośrednictwem strony internetowej. Składanie zamówień na dostępne w nich produkty z dostawą lub odbiorem osobistym.

3. Korzystanie z serwisu i aplikacji jest bezpłatne i dobrowolne. Płatność za zamówione produkty określona jest zawsze szczegółowo w podsumowaniu zamówienia.

4. Złożenie zamówienie oznacza zawarcie umowy pomiędzy Zielony Korzeń Sushi Bar, a użytkownikiem. Umowa zostaje zawarta w chwili potwierdzenia użytkownikowi przez Zielony Korzeń Sushi Bar przyjęcia zamówienia. Dokładne dane dotyczące zamówienia zostaną przekazane użytkownikowi w potwierdzeniu zamówienia.

5. Regulamin określa prawa i obowiązki restauracji Zielony Korzeń Sushi Bar i użytkowników serwisu. Restauracja świadczy usługi w ramach serwisu zgodnie z regulaminem.

6. Korzystanie z serwisu lub aplikacji oznacza zgodę na postanowienia regulaminu. Każdy użytkownik powinien zapoznać się z treścią regulaminu przed rozpoczęciem korzystania z serwisu lub aplikacji. Użytkownik, który nie wyraża zgody na postanowienia regulaminu powinien zaprzestać korzystania z serwisu.

7. Zielony Korzeń Sushi Bar w ramach serwisu nie świadczy usług telekomunikacyjnych w rozumieniu Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. z 2004 nr 171 poz. 1800 z późn. zm.), w związku z powyższym wszelkie reklamacje związane z tego rodzaju usługami, użytkownik powinien kierować do operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta.

8. Korzystanie z serwisu wymaga posiadania przez użytkownika urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet, przeglądarki Edge, Chrome, Safari, Firefox, Opera lub ich nowszych wersji oraz oprogramowania akceptującego pliki cookies

9. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu platformy spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością platformy internetowej z infrastrukturą techniczną Klienta.
10. Przeglądanie asortymentu platformy nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie platformy możliwe jest albo po założeniu Konta albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta.
11. Ceny podane w Sklepie są podane w polskich złotych i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT).

12. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie), o której Klient jest informowany na platformie w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.

13. Zielony Korzeń Sushi Bar posiada wszelkie prawa własności intelektualnej do serwisu i aplikacji, w szczególności posiada wszelkie prawa do nazwy, domeny, układu, elementów graficznych oraz wszelkich innych twórczych elementów serwisu i aplikacji.

Świadczenie przez sklep internetowy usług drogą elektroniczną

1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy to zawieranie umów sprzedaży on-line (w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy).

4.Warunki rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

5. Świadczenie usług w ramach konta sklepu internetowego ma charakter bezterminowy. Usługobiorca może w dowolnym momencie usunąć Konto i tym samym rozwiązać umowę poprzez przesłanie swojego oświadczenia w tym zakresie za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@zielonykorzen.pl.

6. Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy. Reklamacja powinna zostać zgłoszona obsłudze restauracji pod numerem telefonu 665 037 282.

6.1.Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie, jego niekompletność czy jakąkolwiek nieprawidłowość.

6.2 Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki.

6.3 O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji usługobiorca zostanie niezwłocznie poinformowany po jej rozpatrzeniu.

7. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:

8. Cookies – są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na komputerze, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z kupującego z komputera, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego.

9.Sklep Internetowy przesyła kupującemu e-maile, w których potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji i przebieg realizacji zamówienia.

Zamówienia i płatność

1.W celu zamówienia produktu przez użytkownika niezalogowanego w serwisie, konieczne jest wykonanie następujących kroków:

1.1. Wybranie produktów dostępnych w sekcji Menu na stronie oraz wskazanie ich liczby. Wybierane przez użytkownika produkty na bieżąco wyświetlane są w koszyku zamówień, do którego w każdej chwili użytkownik może dodać nowy lub usunąć wybrany wcześniej produkt.

1.2. Po dokonaniu wyboru produktów, użytkownik uzyska możliwość przejrzenia pełnej ich listy wraz z cenami jednostkowymi za każdy z nich i łączną ceną za całe zamówienie.

1.3. Wybranie produktów z oferty Zielony Korzeń Sushi Bar oraz wskazanie ich liczby lub szczegółowych parametrów z listy, gdy produkt może być spersonalizowany na życzenie użytkownika. Wybierane przez użytkownika produkty na bieżąco wyświetlane są w koszyku zamówień, do którego w każdej chwili użytkownik może dodać nowy lub usunąć wybrany wcześniej produkt;

1.4. Jeżeli użytkownik potwierdza zgodność listy produktów z dokonanym wcześniej wyborem, zostanie poproszony o:

1.5. podanie nazwy (imię i nazwisko lub nazwa firmy), numeru telefonu, adresu dostawy, maila, numeru NIP (tylko jeśli zamówienie na firmę) oraz instrukcji dla dostawcy – w przypadku „Dostawy”

1.6. podanie nazwy (imię i nazwisko lub nazwa firmy), numeru telefonu, adresu dostawy, maila, numeru NIP (tylko jeśli zamówienie na firmę) – w przypadku „Odbioru osobistego”.

1.7. Wybranie jednej ze wskazanych metod płatności.

2. W celu zamówienia produktu przez użytkownika zalogowanego w serwisie konieczne jest wykonanie następujących kroków:

2.1. Zalogowanie się w serwisie;

2.2. Wybranie produktów dostępnych w sekcji Menu na stronie oraz wskazanie ich liczby Wybierane przez użytkownika produkty na bieżąco wyświetlane są w koszyku zamówień, do którego w każdej chwili użytkownik może dodać nowy lub usunąć wybrany wcześniej produkt;

2.3. Po dokonaniu wyboru produktów, użytkownik uzyska możliwość przejrzenia pełnej ich listy wraz z cenami jednostkowymi za każdy z nich i łączną ceną za całe zamówienie;

2.4. Wybranie produktów z oferty Zielony Korzeń Sushi Bar oraz wskazanie ich liczby lub szczegółowych parametrów z listy, gdy produkt może być spersonalizowany na życzenie użytkownika. Wybierane przez użytkownika produkty na bieżąco wyświetlane są w koszyku zamówień, do którego w każdej chwili użytkownik może dodać nowy lub usunąć wybrany wcześniej produkt.

3.Akceptowane przez Zielony Korzeń Sushi Bar sposoby płatności to:

3.1 karta kredytowa lub gotówka; płatność odbywa się przy odbiorze towaru

3.2 karta kredytowa lub przelew bankowy; płatność odbywa się przed odbiorem towaru (płatności online); operatorem tych płatności jest Paynow.

Zakres działań Zielony Korzeń Sushi Bar w ramach serwisu i aplikacji

1. Zielony Korzeń Sushi Bar dokłada wszelkich starań, aby serwis działał poprawnie, ale nie gwarantuje ciągłej dostępności. Zielony Korzeń Sushi Bar może czasowo zawiesić działanie serwisu lub aplikacji, gdy koniecznie to będzie w celu usunięcia awarii lub poprawy ich działania.

2. Zielony Korzeń Sushi Bar zastrzega sobie prawo do usunięcia nieaktywnych profili.

3. Zielony Korzeń Sushi Bar zastrzega sobie prawo do ingerencji w profil użytkownika w celu usunięcia nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu oraz zakłóceń lub problemów w funkcjonowaniu profilu.

4. Jakiekolwiek próby włamania do serwisu, złamania kodów oraz korzystania z nich w sposób niezgodny z Regulaminem, mogą pociągnąć za sobą bez uprzedzenia nieodwracalne zablokowanie dostępu do serwisu oraz stosowne kroki prawne.

5. Zielony Korzeń Sushi Bar zastrzega sobie prawo zakończenia świadczenia usługi serwisu lub aplikacji.

Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych użytkowników jest Zielony Korzeń Sushi Bar spółka cywilna z siedzibą w Józefosławiu, ul. Urocza 9, 05-500 Józefosław, która przetwarza dane osobowe Użytkowników zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, oraz zgodnie z Polityką Prywatności stanowiącą Załącznik do Regulaminu.

2. Dane osobowe zawarte w formularzu rejestracyjnym i formularzu zamówienia przetwarzane są przez administratora w celu przyjmowania zamówień i realizacji umów z użytkownikiem (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b) RODO). Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia. Administrator może także przetwarzać te dane dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora a polegających na prowadzeniu marketingu produktów i usług własnych w celach analitycznych i statystycznych, a także w celu realizacji ciążących na Zielony Korzeń Sushi Bar obowiązków prawnych, w szczególności wynikających z prawa podatkowego (podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).

3. Przesyłanie informacji handlowej Użytkownikom będącym oznaczonymi osobami fizycznymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej (e-mail, SMS) wymaga odrębnej zgody Użytkownika na przetwarzanie w tym celu danych osobowych. W wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie w tym celu danych osobowych podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO. Użytkownikowi w każdym czasie przysługuje prawo cofnięcia wyrażonej zgody.

4. Dane osobowe użytkowników mogą zostać udostępnione wyłącznie w celu realizacji zamówienia Użytkownika oraz podmiotom, z pomocą których dokonywany jest marketing produktów własnych i usług Zielony Korzeń Sushi Bar. Jeżeli użytkownik dokonuje płatności online za pomocą systemu Paynow, dane osobowe Użytkownika zostaną udostępnione firmie w celu realizacji płatności.

5. Administrator nie będzie przechowywać danych osobowych Użytkowników dłużej, niż jest to niezbędne do osiągnięcia celów, które legły u podstaw ich gromadzenia, chyba że zgodnie z prawem jest wymagane lub dozwolone przechowywanie danych przez dłuższy okres czasu.

6. Administrator ma prawo uzależnić świadczenie swoich usług i korzystanie z serwisu lub aplikacji od weryfikacji danych osobowych użytkownika.

7. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania, do wyrażenia sprzeciwu lub ograniczenia co do ich przetwarzania, do żądania ich usunięcia, do ich przeniesienia. Prawa te Użytkownik może realizować poprzez kontakt z Administratorem danych pod adresem e-mail: kontakt@zielonykorzen.pl

8. Użytkownik jest zobowiązany do podania w formularzu prawidłowych danych, jak też ich aktualizacji.

9. W przypadku powzięcia wątpliwości co do zgodności z prawdą bądź aktualności podanych przez użytkownika danych w formularzu rejestracyjnym, administrator może zablokować profil do czasu wyjaśnienia sprawy.

10. Administrator może udostępniać dane osobowe użytkowników wyłącznie właściwym organom władzy publicznej i wymiaru sprawiedliwości działającym na podstawie i w granicach przepisów prawa bądź osobom trzecim, jeżeli obowiązek udostępnienia danych na ich żądanie wynika z przepisów prawa.

Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

2. Zielony Korzeń Sushi Bar jest uprawniona do wprowadzania zmian w regulaminie ze skutkiem na przyszłość z następujących ważnych przyczyn:

2.1. zostanie wprowadzona nowa funkcjonalność serwisu lub aplikacji, korzystanie z której nie może odbywać się na podstawie dotychczasowego regulaminu;

2.2. zmiana jest wymuszona przepisami prawa;

2.3. zostanie zmieniona dotychczasowa funkcjonalność serwisu lub aplikacji, w szczególności w celu zwiększenia komfortu lub ułatwienia korzystania z serwisu lub aplikacji.

3. O każdej zmianie regulaminu zarejestrowany Użytkownik zostanie poinformowany e-mailem. Dodatkowo, informacja o zmianie regulaminu zostanie umieszczona w widocznym miejscu w serwisie lub aplikacji przez miesiąc od dnia zmiany regulaminu.

4. Zmiana regulaminu wchodzi w życie od daty wskazanej w informacji o zmianie regulaminu.

5. W przypadku jakiejkolwiek zmiany regulaminu użytkownik ma prawo zrezygnować z usług ze skutkiem natychmiastowym. Procedura rezygnacji opisana jest powyżej.

6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

Close
Close
Call Now Button